روز بیمه

27
بیمه، چیزیه که همه ما توی زندگی بهش نیاز داریم، اما اینکه از این بیمه دقیقا چه تفسیری داشته باشیم یه جاهایی خودش تضمین کننده آیندس
pixel