انفجار زمین

21
روشنگر 2.5 هزار دنبال‌ کننده
چرا چند دهه است که هالیوود دارد ظهور یک منجی را تبلیغ میکند؟ مگر قرار نیست با ظهور منجی و امام زمان بساط ظالمان برداشته شود؟ پس چرا چنین خودشان در چنین فیلم هایی سرمایه گذاری میکنند؟ آنها میخواهند معنای منجی و معنای انتظار برای مردم را تغییر دهند، هالیوود همواره منجی ای را نشان میدهد که بدون مقدمه ناگهان ظهور پیدا میکند و بساط ظلم را ریشه کن میکنند. اینگونه مردم را وامیدارند که نسبت به ظلم بی تفاوت باشند، چرا که هر وقت منجی صلاح بداند ظهور میکند و ظلم را نابود میکند.
روشنگر 2.5 هزار دنبال کننده
pixel