تراژدی الکترونیکی

404
در این مستند به بررسی به بازیافت های غیرقانونی پسماند های الکترونیکی در سراسر جهان و پیامد های آن پرداخته می شود.
pixel