رابطه هرم مازلو و میزان مطالعه افراد

97

تحلیل جالب مهندس منوچهر لطفی درباره علت پایین بودن آمار مطالعه