بخشی از کارگاه هوش هیجانی_3 _ هوش اجتماعی

344

آگاهی اجتماعی مهارتی از هوش هیجانی است که می تواند افراد را برای ارتباط بهتر آماده کند.

pixel