خورش قورمه سبزی شماره 2 ... با نیلوفر

1,339
کانال آشپزی با نیلوفر تقدیم می کند،
pixel