خاطره عجیب جانباز دفاع مقدس دکتر رفیعی

330

جاده مانده ست و من و این سر باقی مانده...