قانون یازدهم جهان هستی | قانون آمادگی

262

میزان موفقیت ما رابطه مستقیم با میزان آمادگی ما دارد.

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده