مصاحبه آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بهمن97

374
مصاحبه آرین؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با برنامه ترنم انقلاب. بهمن97
pixel