اصطلاحات انگلیسی مثل آب خوردن و خوابیدن

62
The Idioms "A piece of cake hit the sack" presented by Mohammad Reza Amouhosseini, An English Instructor, in Arad Education Center. اصطلاحات انگلیسی "مثل آب خوردن و خوابیدن " از زبان استاد محمدرضا عموحسینی. در مجتمع فنی مهندسی آموزشی آراد
pixel