مقایسه پلیمر های ترموست و ترمو پلاست

330

این فیلم به مقایسه پلیمر های ترموست و ترمو پلاست می پردازد. پی وی سی یک پلیمر ترموپلاست است.