فروش پیجرهای ارتباطی فراخوان مشتری و گارسون

146

مزایا سازماندهی نمودن و کاهش ایجاد صف انتظار آزاد گذاشتن مهمان تا بتواند هر کجا که خواست مستقر شود سرویس دهی سریع جهت راضی نگهداشتن مهمان و تحویل غذای گرم ایجاد سکوت و عدم نیاز به صدا نمودن مشتری شرکت ژرف آمایش صدرا تماس : 09391136923