مسابقه طناب کشی فردی - بازی اول فینال

873

بازی اول فینال مسابقات طناب کشی فردی - انتخابیه تیم دبیرستان سلام یاسین