مسابقه طناب کشی فردی - بازی اول فینال

877

بازی اول فینال مسابقات طناب کشی فردی - انتخابیه تیم دبیرستان سلام یاسین