جراحی دیسک کمر

234
بیمار با سابقه دیسک کمری شدید و پاره شده در مراجعه یکماه بعد ، که بهترین هدیه بیمار به پزشک لبخند رضایت و بهبودی بیمار است .
pixel