سردار خرم در دانشگاه تبریز

515

کلیپی از حضور سردار خرم، فرمانده سپاه قهرمان عاشورا در دانشگاه تبریز