قدرت واژگان را جدی بگیریم !!!

76

و لازمه مدیریت بر فن بیان اینه که قبل از هر کلمه که قصد گفتن آن را داریم ابتدا فکر کنیم ببینیم چه میخواهیم بگوییم و چطور باید بگوییم... ؟!؟! .