استفاده هر فرد از مترو، معادل نیم لیتر صرفه جویی

184
استفاده هر فرد از مترو، معادل نیم لیتر صرفه جویی سوخت است/ جلوگیری از شتاب مصرف، فساد و قاچاق سوخت یک ضرورت ملی است
pixel