افتخار من، تقلید از امام

224

سید مصطفی میرسلیم: یک از افتخارات من این است که از روز اول تکلیف، مقلد امام خمینی بودم.