تکنامه - غرفه جادویی LEGO و ساخت چهره اسکن شده شما!

345

اگر همیشه به این فکر بودید که بتوانید از لگو یک سلف پرتره یا همان خودنگاره از چهره تان داشته باشید و کمبود امکانات اجازهٔ تحقق این رویای دور و دراز را به شما نمی داد، بهتر است به دنیا لبخند بزنید! نه واقعا لبخند بزنید! شما در برابر دوربین غرفهٔ لگو قرار دارید که از شما عکس گرفته و همان لحظه یک تصویر راهنما و یک بسته لگو یا همان کیت در اختیار شما می گذارد که... https://www.technameh.com/?p=6427