انیمیشن توربین گازی ۴ Gas Turbine-PGT10B

1,275

RO-018-Gas Turbine 4-PGT10B-Two Shaft Compressor - oilindustry.ir