نقص قانون ملک های فروخته شده به چند خریدار حتما ببینید و نشر دهید...

58
به نظر شما اگر یک خونه به چند نفر فروخته بشه کدومشون صاحب خونه میشن؟؟
pixel