اقتصاد اسلامی از منظر امام موسی صدر

859

نشست اول از سلسله نشست های اقتصاد اسلامی که توسط کانون اندیشه جوان برگزار شده است با موضوع (درس گفتگوی رهیافت های اقتصادی اسلام از اندیشه های امام موسی صدر و مقایسه ای با آثار اقتصادی شهید صدر) در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ در سالن همایش کانون اندیشه جوان تشکیل شد.