تست آتش موتور RS-25 فضاپیما برای اولین بار در سال 2018

34

تست آتش موتور RS-25 فضاپیما برای اولین بار در سال 2018 NASA Tests Fires RS-25 Engine for First Time in 2018 09121173258 09101173258

آتشگون
آتشگون 0 دنبال کننده