انتقام سخت

202
در خونخواهی شهید قاسم سلیمانی انتقامی سخت خواهیم گرفت. دکتر محسن رضای خطاب به سران آمریکا گفت حتما به فضل پروردگار متعال ما انتقام می گیریم.
pixel