دوربین 95 ؛ قسمت 20 ؛ تبریک سال نو به همسایه

50

1769- تبریک سال نو به همسایه ایرانی در آمریکا . فرستنده : مریم حججی .