تصادف دلخراش موتور و انفجار!!

1,469
فامیل دور
فامیل دور 553 دنبال کننده
ARIAN

ARIAN

5 سال پیش
سوار موتور كه جو گیر شدی عزاییل هم میشینه ترك موتورت میگه بیا بریم اون دنیا!!!!!
YAS

YAS

6 سال پیش
زیاد دل خراش نبودا
فامیل دور
فامیل دور دلخراش نبود؟؟؟ طرف با اون شدت پرت شد موتورشم منفجر شد!
YAS

YAS

6 سال پیش
اول
فامیل دور
فامیل دور خوش اومدی داداش