قالب یکطرفه

357
همکار گرامی ما، آقای سید عباس شاه جعفری یکی از اپراتورهای پمپ هوایی قالب یکطرفه ای طراحی و اختراع کرده است که کمک شایانی به اجرا در دیواره ها با درز انقطاع کمتر از 10 سانتیمتر می کند... توضیحات ایشان را در فیلم می بینیم
pixel