سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی

372

در جمع کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد در دانشکده فنی شهید محمد منتظری

pixel