قرآن و علم ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

38
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این جلسه پیرامون سه نکته صحبت می‌کند: تأکید بر ماهیت زبان دین و توجه به ژانر متن قرآن، تأکید بر نحوۀ کار مفسر و توجه به کارکرد تفسیر قرآن، و اشاره به این موضوع که مسلمانان در سده‌های پیشین میان قرآن و علم رابطه‌ای نمی‌دیدند و کار هر یک را جداگانه پیش می‌بردند، اما از اوایل قرن بیستم به این سو و با سیطرۀ تمدن مغرب زمین در علم و فلسفه ـ به‌ نحوی قابل‌درک ـ در پی یافتن نتایج علم جدید در قرآن بودند و تعابیری از قبیل «تفسیر علمی» و «اعجاز علمی» را برساختند.
pixel