پاسخ به شبهاتی درباره ی کرونا

35
آیا بلایا نتیجه ی گناهان انسان هاست؟
pixel