برای کاشت موی زنده چند روش وجود دارد؟

2,619

برای کاشت موی زنده چند روش وجود دارد؟سه روش روش FUT :در این روش باریکه ای از پوست ومو از پشت سر برداشته می شود این باریکه بین یک و نیم تا دو سانت(بر اساس نوع پوست و مهارت جراح) عرض دارد این باریکه پوست و مو به قطعات کوچکی به نام گرافت تقسیم می شود و گرافت هادر جلوی سر کاشته می شوند روش FIT :در این روش ابتدا موهای سر کوتاه می شود و موها گرافت به گرافت برداشته و کاشته می شود. و روش ترکیبی .......