مقدمه ای بر هک رشد - محمد آذری

244

هک رشد به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که می توانیم اغلب با جیبی خالی و فکری باز برای رشد کسب و کارمان انجام دهیم. نقطه مقابلی برای روش های سنتی بازاریابی و توسعه بازار. این روش ها با ظهور تکنولوژی های نوین بیشتر توسعه یافتند و در بسیاری از استارتاپ ها و شرکت های بزرگ دنیا استفاده می شوند.