پاسخی نرم به دزدان دریایی ملکه

301

چهل و چهارمین شماره صدای انقلاب | پاسخی نرم به دزدان دریایی ملکه | بررسی امکان قانونی و حقوقی اخذ عوارض و عدم صدور مجوز عبور برای کشتی های انگلیسی از تنگه هرمز | علی اصغر حبیبیان کارشناس حوزه امنیت ملی پاسخ می دهد