علامه وامام

249

تبار انبیامدعی نبودندمومن بودند گذشتکان ما زیاد علم نداشتند آدمهای خوبی بودند زیاد درس نخواندند بیشتر از تو سجاده هاچیزی پیدا کردن ببینید مرحوم علامه طبا طبائی چند سال درس خوانده چقدر فکر کردند مرحوم امام آنقدر فکر کرده بود که حافظه اش را از دست داده بود نمیتوانست یک آیه را تا ته از حفظ بخواندمرحوم طباطبائی هیچ چیزی هم نمیدیدعالم ربانی حکیم فیلسوف بودخیلی سالم وصالح بود اینها زیاد درس نخواندند