استیو جابز: زمان شما محدود است!

40

استیو جابز: یادآوری اینکه همه‌ی ما روزی خواهیم مرد مهمترین ابزاریه که من دیدم تا کمکم کنه تصمیمات بزرگ در زندگی بگیرم....

pixel