امام مهدی در قرآن | جلسه دهم | بررسی روایت نهم کتاب المُحجة

7
استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. 1. حدیثی درباره دجال و ارتباط او با اصفهان 2. بررسی سند و متن روایت نهم از کتاب المُحجة
pixel