گفتگو کامران شیردل با امیر شبگیر-قسمت دوم

401

توضیحات استاد کامران شیردل درباره حضور برناردو برتولوچی در ایران برای ساخت فیلم های مستند.