آموزش چک کردن لوله ترمز اتومبیل

237
ترمز نقش بسیار مهمی در ایمنی و عدم تصادف ایفا می کند بنابراین باید لوله ترمز اتومبیل را به صورت دوره ای چک کرد
pixel