مراسم افطاری معلولان بعد از نماز مغرب و دیدار صمیمی با عضو شورای شهر جیرفت

147

مراسم افطاری معلولان بعد از نماز مغرب و دیدار صمیمی با حسین مشایخی عضو شورای اسلامی شهر جیرفت ۶خرداد۹۸