ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دکتر عباس زارعی هنزکی

17
رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران؛ حمایت از کسب وکار های جدید مصاحبه اتاق رسانه پارک علم وفناوری دانشگاه تهران در حاشیه استارت اپ ویکند کشاورزی با دکترعباس زارعی هنزکی؛ کشاورزی مبحث بسیار مهم مورد نیاز نسل امروز و آینده
pixel