ای برادر، تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای

424

تحلیل فیلم دوچرخه توسط دکتر سید مازیار میر و بررسی علت موفقیت یا شکست افراد