اختلال هویت جنسی (ترانس سکشوال)

235

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم افرادی هستند که از جنسیت خود راضی نیستند. آنها مردانی هستند که خود را زن می دانند، یا زنانی هستند که خود را مرد می دانند. که به انها تراجنسی یا ترانس سکشوال ها می گویند که در روانشناسی به ان «اختلال هویت جنسی» می گویند. این افراد خودشان رابه لحاظ روحی و روانی متعلق به جنس مخالف میدانند و حاضر به پذیرش جنسیت مادرزادی شان نیستند. محققان به این نتیجه رسیدند که علل ان بخاطر اختلال کرومزومی در جنین است و این افراد اینگونه متولد می شوند.