atalebi.comبخشی ازکلاس ویدئومارکتنگ سازمان مدیریت صنعتی

407
حدود 40 دقیقه از جلسه دوازدهم دوره دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) سازمان مدیریت صنعتی ایران. atalebi.com این، بخش آغازین از یک جلسه 5 ساعته است که درباره ویدئو مارکتینگ صحبت شد. دوره دیجیتال مارکتینگ سازمان مدیریت صنعتی یک دوره 14 جلسه ای 70 ساعته است که در آن سرفصل های کلی دیجیتال مارکتینگ به صورت عملی و اجرایی مرور می شود. در این دوره درباره موضوعات مختلف از جمله ویدئو مارکتینگ، ایمیل ..
pixel