فیلم چگونه رهبران بزرگ الهام بخش می شوند؟ | با چرا شروع کنید | سایمون سینک

56
سایمن سینک علت تاثیرگذاری رهبران بزرگ و قدرت کمپانی های آن ها را این گونه تقسیم بندی می کند :تقریبا همه کمپانی ها و افراد در باره ی اینکه «چه» کاری را می خواهند انجام بدهند اطلاعات دارند و می دانند . برخی نیز می دانند که «چطور» باید آن کار را انجام دهند و عده ی بسیار کمی می دانند که «چرا» کاری را انجام می دهند !بر این اساس تکنیک و راز حلقه طلایی متولد می شود.در حقیقت حلقه طلایی سه حلقه مشابه وجود دارد که حلقه ی بیرونی آن «what» یا «چه چیزی» و حلقه میانی آن «how» یا «چطور» است و حلقه درونی آن «why» یا «چرا» می باشد.همه ی ما ازین حلقه ها استفاده می کنیم
pixel