تبدیل ایده علمی به محصول - علی صالحپور

855
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
pixel