باید بین زمین خواران با افرادی که مناطق محروم و خشک را آباد کردند، تفکیک قائل شد

83

رئیس دستگاه قضا:باید بین زمین خواران با افرادی که علی رغم مواجهه با خشکسالی در روستاها باقی می مانند و مناطق محروم و خشک را آباد کردند، تفکیک قائل شد.