بیوتکنولوژی ، نوآوری و آینده پژوهشی

79
سخنران دکتر لیلا مامنی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس بخش نانو بیوتکنولوژی
pixel