دکتر محمد مهدی عامری

54

بیوگرافی اینجانب محمد مهدی عامری از مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز تا دکترای مدیریت حرفه ای کسب وکار با گرایش استراتژی و سوابق مدیریتی و همچنین فعالیتهای تولید محتوا و پادکست در سایت های ایرانی و خارجی