محافظت از شبکه های کامپیوتری در برابر باج افزارها

131

در این ویدئو نحوه ی محافظت از شبکه های کامپیوتر را در برابر باج افزارها مشاهده خواهید کرد.